Якщо Ви стикнулися з порушенням прав під час навчання в НаУКМА, Ви можете звернутися до університету за підтримкою:

 

Стосовно якості навчання —

Звернутися до Студентської колегії (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

 

У разі порушень у гуртожитках —

Звернутися до Ради гуртожитку та/або Студентської колегії (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

 

У разі булінгу, дискримінації —

Див. Комітет протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу

 

У разі сексуальних домагань —

Див. Комітет протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу

 

У разі загальних етичних порушень —

Звернутися до Комітету з етики

 

У разі інших порушень —

Звернутися до Ради заступників деканів факультетів

 

Крім того, в Україні існує державний освітній омбудсмен.

 

Права і обов’язки студентства

 

На цій сторінці вказані основні права і обов’язки студентства відповідно до Статуту НаУКМА. Але також радимо звернути увагу на Статтю 53 Конституції України та Статті 62-63 Закону України «Про вищу освіту».

 

Права студентства

Особи, які навчаються в НаУКМА, мають право на:

 1. Вибір форми навчання під час вступу до НаУКМА.
 2. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту.
 3. Трудову діяльність у позанавчальний час.
 4. Безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу.
 5. Безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах із використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми потребами).
 6. Користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами НаУКМА у порядку, передбаченому в НаУКМА.
 7. Забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством.
 8. Участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації.
 9. Участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку.
 10. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення.
 11. Участь у громадських об'єднаннях.
 12. Участь у діяльності органів громадського самоврядування НаУКМА, факультетів, Вченої ради НаУКМА, вчених рад факультетів, органів студентського самоврядування.
 13. Вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти; здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом відповідного факультету.
 14. Навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного бюджету.
 15. Академічну мобільність, у тому числі й міжнародну.
 16. Отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством.
 17. Академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також правом на поновлення навчання у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 18. Участь у формуванні індивідуального навчального плану.
 19. Моральне, матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науководослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо у встановленому в НаУКМА порядку.
 20. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
 21. Безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством.
 22. Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік.
 23. У встановленому порядку відвідувати заняття на інших факультетах за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану.
 24. Інші права, передбачені законодавством, цим Статутом, положеннями та іншими актами НаУКМА.
 25. Отримання стипендій у встановленому законодавством порядку, інших стипендій, призначених фізичними (юридичними) особами.

 

Обов’язки студентства

Особи, які навчаються в НаУКМА, зобов’язані:

 1. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту, правил внутрішнього розпорядку, актів НаУКМА.
 2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами й інструкціями.
 3. Виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.
 4. Дотримуватися моральних, етичних норм поведінки.
 5. Виконувати навчальний план у терміни, визначені графіком навчального процесу.
 6. Опановувати знання, набувати практичні навички, підвищувати професійну майстерність, загальний культурний рівень.
 7. Відвідувати заняття за обраним і затвердженим індивідуальним навчальним планом.
 8. Вчасно інформувати керівництво НаУКМА про неможливість з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

 

Освітній омбудсмен України

 

З метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі освіти діє освітній омбудсмен. Інститут освітнього омбудсмена передбачено ст. 73 Закону України «Про освіту».

 

Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право:

 • розглядати подані учасниками освітнього процесу звернення, перевіряти викладені у них факти;
 • отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
 • вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок фактів, викладених у зверненнях учасників освітнього процесу;
 • залучати до розгляду звернень радників та консультантів освітнього омбудсмена, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також експертів, учених та фахівців, у тому числі на договірній основі;
 • аналізувати дотримання законодавства стосовно учасників освітнього процесу, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування);
 • за результатами розгляду звернень та/або проведених перевірок надавати рекомендації керівникам та/або засновникам закладів освіти, органам управління освітою, державним органам, органам місцевого самоврядування, вимагати від них припинення порушення та/або відновлення порушених прав чи законних інтересів учасників освітнього процесу, спрямовувати до них подання про проведення службових розслідувань, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства;
 • безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів, не заважаючи освітньому процесу, а також брати участь у засіданнях державних органів, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
 • звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;
 • надавати консультації учасникам освітнього процесу;
 • представляти інтереси особи в суді.

 

Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена здійснює служба освітнього омбудсмена.

 

Звернутися до омбудсмена

 

 

 

Протидія дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу

 

 

Склад Комітету від 9.12.2021 року:

 • Бабич Т. А., асистент кафедри інформатики факультету інформатики;
 • Закржевська А. А., студентка 1 року навчання магістерської програми, спеціальність «право» факультету правничих наук;
 • Кузьменко Г. О., керівник відділу по роботі зі студентами;
 • Марценюк Т. О., доцентка кафедри соціології факультету соціальних наук і соціальних технологій, голова Комітету;
 • Мосін П. В., студент 2 року навчання, спеціальність «міжнародні відносини» факультету соціальних наук і соціальних технологій, представник Студентської колегії, секретар Комітету;
 • Неживенко О. В., доцентка кафедри фінансів факультету економічних наук;
 • Полюхович О. П., старша викладачка кафедри літературознавства факультету гуманітарних наук;
 • Скрипнікова О. С., старша викладачка кафедри «Школа охорони здоров’я» факультету соціальних наук і соціальних технологій, голова Ради молодих вчених НаУКМА;
 • Хлобистов Є. В., професор кафедри екології факультету природничих наук;
 • Яцкевич І. І., заступник декана факультету правничих наук, доцент кафедри приватного права факультету правничих наук.

 

Загальні положення

НаУКМА засуджує гендерне насильство, у тому числі сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі, та зобов’язується сприяти протидії цьому явищу.

У НаУКМА заборонені:

 • дискримінаційні висловлювання (які містять образливі, принизливі твердження щодо осіб на підставі статі, зовнішності, одягу, сексуальної орієнтації тощо);
 • утиски (небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери);
 • висловлювання, що містять образи, погрози чи заклики до насильства щодо певної особи чи груп на підставі статі.

 

Сексуальними домаганнями вважаються дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

 

 

Подання скарги щодо сексуальних домагань

 • Якщо працівник/студент або працівниця/студентка НаУКМА вважають, що щодо них в університеті було порушено Політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НаУКМА, він або вона можуть подати скаргу. Також задля дотримання власних прав особа, яка вважає, що щодо неї мають місце сексуальні домагання, заохочується безпосередньо та невідкладно повідомити особу, яка вчиняє відповідні дії, про необхідність їх негайного припинення.
 • Скарга подається до Комітету з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу.

 

Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало відомо про його вчинення, наступним чином:

 • в електронному вигляді на поштову скриньку декана студентів або керівника студентського відділу кадрів.
 • у письмовому вигляді до скриньки для письмових скарг у відділі по роботі зі студентами, у студентському відділі кадрів, а також офісі психолога-консультанта.

 

© 2022-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна