Кафедра економічної теорії працює від початку відродження Києво-Могилянської академії і забезпечувала підготовку фахівців бакалаврського та магістерського освітньо-кваліфікаційних рівнів акредитації зі спеціальності «Економічна теорія», яка з 2016 року трансформується у спеціальність «Економіка».

Кафедра економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія» успішно пройшла акредитацію освітньо-наукової програми «ЕКОНОМІКА» (ECONOMICS) другого (магістерського) рівня вищої освіти. Сертифікат № 4347 від 19.05.2023.

Історія кафедри

У НаУКМА підготовку фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» вже 32-й рік забезпечує кафедра економічної теорії, яку було створено при відродженні Києво-Могилянської академії в 1992 році. До 1997 р. кафедра входила до складу факультету суспільних наук. У червні 1997 р. на базі кафедри було створено департамент економічних наук, який у вересні 2000 р. був трансформований у факультет економічних наук, де пізніше на базі єдиної кафедри економічної теорії були створені ще дві спеціалізовані кафедри та програми: з підготовки фінансистів (2001 р.) та маркетологів (2005 р.). Надалі ці кафедри також забезпечували викладання окремих дисциплін бакалаврської та магістерської програм кафедри економічної теорії.

Спеціальність «Економіка», яку започаткували в НаУКМА у 1992 році, стала українським аналогом найпоширенішої в світі економічної спеціальності “Economics”. Тому на кафедрі формування предметної області спеціальностей «Економіка» і «Економічна теорія» постійно здійснювалось із орієнтацією на цей міжнародний освітній канон. Такий підхід дозволив багатьом випускникам кафедри опанувати компетентності, які дозволяли їм не тільки успішно працювати та навчатись в Україні, зокрема і в міжнародних фірмах, організаціях та освітніх програмах, а й органічно продовжувати навчання на вищих освітніх рівнях у провідних європейських та північноамериканських університетах, у т. ч. на програмах PhD. Назви цієї програми змінювались — Економіка (до 1996 р.), Економічна теорія (до 2016 р.), далі та дотепер — знову Економіка. Зміни назв були пов’язані з реформами нормативної бази вищої освіти в Україні. Перший випуск бакалаврів цих програм відбувся в 1996 році, перший випуск магістрів — у 1998 році.

Магістерська програма, яка готувала фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.050101 «Економічна теорія», була відкрита у вересні 1996 року за підтримки міжнародного Консорціуму економічних досліджень та освіти (EERC). У 2003 р. була створена програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.050101 «Економічна теорія», яка з переходом України на принципи Болонського процесу в 2007 році була зупинена. Отже, з 2007 р. і дотепер у НаУКМА фахівці зі спеціальності «Економічна теорія», а з 2016 р. «Економіка», готувались на двох послідовно зв’язаних програмах: бакалавра і магістра. В 1998 році до них приєдналась програма аспірантури, яка була створена на кафедрі економічної теорії за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», та 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». В процесі державного реформування аспірантських програм у докторські програми PhD в 2020 році аспірантська програма кафедри успішно пройшла акредитацію за спеціальністю 051 «Економіка».

Перша державна акредитація магістерської програми з економічної теорії відбулась у 1998 році, коли Державна акредитаційна комісія України визнала НаУКМА акредитованим за четвертим рівнем з галузі знань 0501 Економіка і підприємництво напряму 8.050101 «Економічна теорія» (рішення ДАК від 8 грудня 1998 р., протокол № 17; диплом: серія НД-IV, № 114556). У 2001 р. ця акредитація була підтверджена плановою перевіркою Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (наказ № 4/71 від 3.04.2001). У 2008 році кафедра успішно підтвердила цей рівень акредитації напряму підготовки «Економічна теорія» для бакалаврської та магістерської програм. У 2018 році обидві програми отримали повторну державну акредитацію вже за спеціальністю 051 «Економіка». Ліцензований обсяг прийому всі ці роки і дотепер був однаковий: на бакалаврську програму — 75, а на магістерську — 60 місць.

Магістерська програма зі спеціальності «Економічна теорія», яка була створена на кафедрі економічної теорії НаУКМА у 1996 році, стала першою в Україні дворічною магістерською програмою, що повністю відповідала «західним» стандартам вищої економічної освіти зі спеціальності “Economics”. Цьому сприяв факт перемоги кафедри економічної теорії НаУКМА у всеукраїнському конкурсі міжнародного консорціуму фондів EERC на предмет обрання українського університету, де навчання з економіки відповідає західним стандартам і на цій базі можливо запровадити типову міжнародну магістерську програму з економіки. Така спільна програма виконувалась в НаУКМА протягом десятирічного періоду, отримуючи грант міжнародних фондів EERC. Випускники отримували магістерський державний диплом від НаУКМА та міжнародний сертифікат програми EERC. Після завершення цієї спільної магістерської програми кафедра економічної теорії у 2007 році створила власну дворічну магістерську програму з напряму «Економічна теорія», яка отримала державну акредитацію в 2008 році.

Особливістю магістерських програм з економіки в НаУКМА є використання передового міжнародного досвіду у викладанні дисциплін цієї спеціальності. Викладачі програми постійно контактували з провідними науковими та навчальними центрами світу, візитуючі іноземні викладачі передавали досвід викладання базових дисциплін в університетах США, Канади, Європи тощо. Українські викладачі творчо адаптують загальні теоретичні підходи до особливостей проблем економіки України, використовують у навчальному процесі авторитетні міжнародні джерела навчальної літератури, аналітичних звітів, статистичних даних, а також розробляють інноваційні курси, методи викладання та організації навчального процесу.

Плідний методологічний вплив мало співробітництво з «Норвезькою школою менеджменту BI» з м. Осло. У жовтні 2006 р. з цим університетом був укладений міжнародний договір про співробітництво, який, зокрема, передбачав сприяння академічному обміну студентів та продовженню навчання випускників бакалаврів на магістерських програмах в університеті «ВІ», що фінансується коштом грантів уряду Норвегії. «Норвезька школа бізнесу BI», попри таку «прикладну» історичну назву, є провідним сучасним академічним університетом Європи, який успішно пройшов три європейські акредитації: EQUIS — European Quality Improvement System, AACSB та AMBA association, а за рейтингом The Financial Times входить до числа провідних університетів Європи за рівнем досліджень, як з економіки, так і з бізнес адміністрування. Випускники-бакалаври НаУКМА зі спеціальності «Економічна теорія» виявились одними з найкращих на магістерських програмах університету ВІ і співробітництво з нами продовжується і дотепер.

Європейський формат Магістерської програми з «Економіки» в НаУКМА дає право студентам комбінувати обраний навчальний цикл спеціалізації (major) з іншими вибірковими курсами (minor). Технологічно ця магістерська програма виконується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та закордонними науковими інституціями, державними владними установами, провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами — зокрема з Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, аналітичними підрозділами Національного банку України, а також з бізнесовими структурами, які зацікавлені у залученні випускників на постійну роботу.

Очолює кафедру економічної теорії з 2000 року до теперішнього часу відомий український науковець та організатор науки і вищої освіти, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, член-кореспондент Академії технологічних наук України (соціально-економічне управління технологіями, підготовка і перепідготовка спеціалістів) доктор економічних наук, професор Бажал Юрій Миколайович.

На кафедрі створено всі умови для якісного навчання, працює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, постійно залучаються для читання лекцій в рамках різноманітних програм міжнародного співробітництва НаУКМА провідні іноземні професори та запрошуються для проведення мастер-класів представники урядових та бізнесових структур України, а також міжнародних організацій. Ці лекції переважно ведуться англійською мовою без перекладачів. Декілька дисциплін на кафедрі викладаються англійською мовою.

Для забезпечення якісного навчального процесу розбудовано відповідну матеріально-технічну базу, включаючи наявність комп’ютерних класів і обладнання багатьох аудиторій сучасною мультимедійною технікою. Всі кабінети кафедри мають доступ до Інтернету, активно використовується в навчальному процесі внутрішня система Інтранету університету та навчальних електронних платформ дистанційної освіти.

Усі дисципліни, що викладаються кафедрою, повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами, багато з яких також розміщені в електронному репозитарії НаУКМА — eKMAIR з відкритим доступом. Кафедра має свій сайт в Інтернеті, а також на Фейсбуці. Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у програмах міжнародної співпраці в рамках європейських програм TEMPUS і ERASMUS+, беруть участь в авторитетних міжнародних конференціях та інших наукових форумах. Студенти постійно беруть участь у заходах і конкурсах, які регулярно організують бізнесові структури України для студентів НаУКМА.

Станом на початок 2023 р. на кафедрі працює — 31 викладач (11 штатних), з них 13 докторів економічних наук, професорів (3 штатних), 16 кандидатів економічних наук, доцентів (7 штатних). Склад науково-педагогічних працівників кафедри вищої кваліфікації, які викладають на магістерській програмі зі спеціальності 051 Економіка: докторів економічних наук, професорів — 9, кандидатів економічних наук, доцентів — 6.

Магістерська програма НаУКМА спеціальності 051 «Економіка» здійснює підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для вирішення багатьох економічних завдань, що передбачає застосування відповідних теорій та методів економічної науки, зокрема положень загальних законів мікро- та макроекономіки та розуміння тенденцій розвитку економічних систем, мотивації та поведінки суб’єктів ринку, пояснення соціально-економічних процесів, вивчення методів їх моделювання та політики регулювання на різних управлінських рівнях. Фахові компетентності аналітика формуються через опанування загальнонаукових методів пізнання, математичних, статистичних та якісних методів економічного аналізу; вивчення методів соціологічних, експертного оцінювання, анкетування, економіко-математичного моделювання, прогнозування; набуття знань та вмінь застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення, методи дослідницької діяльності та презентацій результатів досліджень. У студентів формується загальна компетентність здатності діяти на основі етичних міркувань (мотивів), зокрема дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Високу якість програм зі спеціальності 051 Економіка (до 2016 р. — Економічна теорія) в НаУКМА переконливо засвідчує практична діяльність випускників, які є успішними на ринку праці, причім у дуже широкому діапазоні, як економічних, так і керівних посад. Серед випускників НаУКМА багато відомих успішних бізнесменів, менеджерів, аналітиків міжнародних організацій, державних службовців високого рангу, науковців тощо. Український ринок праці підтвердив ефективність навчального процесу на програмах кафедри економічної теорії: багато випускників спеціальності посідають високооплачувані позиції в престижних іноземних та вітчизняних фірмах, аудиторських і консалтингових компаніях, провідних банках, аудиторських та рекламних агентствах, центральних економічних журналах, науково-дослідних інституцій тощо. Це свідчить про високу конкурентоздатність випускників спеціальності на ринку праці, оскільки зазвичай такі посади заміщуються на конкурсних засадах. Отримані знання дозволяють успішно продовжувати навчання як в Україні, так і за кордоном — переважно в престижних європейських та північноамериканських університетах.

Особливістю програм кафедри є орієнтація на сучасну західну модель університетської освіти — поглиблене опанування студентами теоретичних знань, на базі яких формується уміння креативно виконувати аналітичну роботу широкого профілю в сфері економіки. Це дозволяє випускникам бути готовими і здатними до подальшого безперервного навчання шляхом набуття нових знань та ефективного застосування їх на практиці, у тому числі в режимі неформальної самоосвіти. Аналітичні компетентності формуються у студентів завдяки поєднанню навчання та дослідницької діяльності. Викладачі кафедри розробляють актуальні наукові напрями: сучасні проблеми економіки України, порівняльний міжнародний економічний аналіз, соціальна економіка, економічний розвиток та зростання, структурна політика, інноваційна модель економічного розвитку, проблеми міжнародної торгівлі та торговельної політики, європейська економічна інтеграція, стратегія і тактика підвищення цінності фірми, регіональна економіка, проблеми вищої економічної освіти в Україні тощо. Результати проведених досліджень були оприлюднені у вигляді наукових публікацій: монографій, наукових статей, у т.ч. реферованих в базах Scopus та WoS, тезах доповідей на українських та міжнародних наукових конференціях, навчально-методичних розробок. Результати власних наукових досліджень використовуються викладачами в навчальному процесі.

Активну наукову роботу кафедра економічної теорії веде у рамках діяльності Науково-навчального центру НаУКМА «Інноваційна лабораторія», який був створений при кафедрі економічної теорії згідно з наказом №147 від 13 травня 2014 року. Центр є науково-навчальним підрозділом НаУКМА, який здійснює освітню та наукову діяльність і об’єднує науково-педагогічних працівників, докторантiв, аспірантів і студентів НаУКМА. Метою діяльності Центру є проведення наукових досліджень, спеціалізованого навчання, конференцій, семінарів тощо у сфері теорії і практики інноваційного розвитку економіки України, вивчення і використання відповідних світових досягнень та участь в міжнародних проектах, побудова відкритої науково-навчальної платформи для формування інноваційних екосистем і створення в НаУКМА передумов для органічного поєднання освіти, науки та інноваційної діяльності. Центр сприяє поєднанню навчання з науковою роботою та впровадженню результатів наукових досліджень в навчальний процес.

Кафедра економічної теорії активно бере участь в європейських програмах обміну студентів. Це перш за все програма Erasmus+, в рамках якої кожного року в середньому близько десятка студентів спеціалізації «Економіка» один семестр навчаються в європейських університетах – партнерах НаУКМА. Навчальні періоди 2021-2023 рр. вирізнялись особливим масштабом участі студентів-економістів у програмах європейської міжнародної мобільності. 38 студентів пройшли семестрові навчання в наступних університетах. Велика Британія: Університет Глазго. Італія: Університет Бокконі. Канада: Університет Торонто; Ivey Business School at Western University. Нідерланди: University of Groningen; Європейський університет Віадріна; Гіссенський університет; Марбурзький університет імені Філіппа; Університет Бонна. Фінляндія: Гельсінський університет, Університет Тампере. Франція: Університет Paris-Est Creteil; Sciences Po.

В 2019 році магістерська програма НаУКМА зі спеціальності «Економіка» та аналогічна програма французького університету Université Paris Est Créteil (UPEC), який раніше був частиною «Сорбони», запровадили спільну магістерську програму формату The Master double degree, коли студенти можуть навчатись перший рік у Києві, а другий у Парижі (англійською мовою), перебуваючи одночасно на двох дворічних магістерських програмах UPEC та НаУКМА. Ознайомившись з відповідними магістерськими програмами, зазначені університети-партнери визнали їх у принципі подібними за змістом, якістю та форматом навчання, що дозволило зараховувати перший рік навчання на нашій МП-1 спеціальності «Економіка» як перший рік навчання на подібній французькій МП, і визнавати другий рік навчання українських студентів на програмі UPEC в Парижі як другий рік навчання на МП «Економіка» в НаУКМА. Таким чином, студенти МП НаУКМА, які беруть участь у цій спільній міжнародній програмі, у разі успішного проходження навчання в обох університетах (першій рік у Києві, другий у Парижі) та захисту двох кваліфікаційних робіт (у червні в НаУКМА, у вересні в UPEC), отримують два магістерські дипломи — НаУКМА (Економіка) та UPEC (Master 2 Economie internationale).

Проєкти освітніх програм

Проєкт освітньо-наукової програми «Економіка» (Economics) другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка (Economics).

Відгуки, зауваження й пропозиції просимо надсилати гарантові освітньо-наукової програми або заповнити форму до 31 жовтня 2022 року.

Гарант програми Шевченко Олена Олександрівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професорсько-викладацький склад

Андрощук Геннадій Олександрович

Артьомова Тетяна Іванівна

Бажал Юрій Миколайович

Баженова Олена Володимирівна

Бандура Олександр Вікторович

Берлач Наталія Анатоліївна

Біла Ірина Сергіївна

Бойко Олена Миколаївна

Бугрова Олена Олександрівна

Бураковський Ігор Валентинович

Ваврищук Віталій Васильович

Ваврищук Наталія Георгіївна

Волошин Андрій Валерійович

Григор’єв Геннадій Степанович

Гулевич Олена Юріївна

Д`яченко Юрій Юрійович

Зимовець Владислав Вікторович

Іванова Наталя Юріївна

Кілієвич Олександр Іванович

Колядич Олександр Іванович

Кримова Марія Олександрівна

Курбет Олександра Петрівна

Курило Ірина Олексіївна

Мельник Олексій Михайлович

Мірошниченко Вікторія Володимирівна

Небрат Вікторія Василівна

Палієнко Тетяна Петрівна

Романченко Наталія Володимиривна

Сапачук Юрій Миколайович

Скрипниченко Марія Іллівна

Софіщенко Ірина Ярославівна

Супрун Наталія Анатоліївна

Уманців Юрій Миколайович

Храбан Андрій Михайлович

Чала Ніна Дмитрівна

Шевченко Олена Олександрівна

Яценко Ганна Юріївна

 

Публікації

2022 рік

Авторські та колективні монографії

1. Артьомова Т. І. Зміни відносин і прав власності внаслідок гібридної війни як форми прояву суперечностей глобалізації та локалізації / Економічні суперечності глобалізації та локалізації в умовах гібридної війни та післявоєнної реконструкції: монографія / за ред. чл.-кор. НАН України А. А. Гриценка; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2022. 400 с. С. 245-262.

2. Артьомова Т. І. Роль ціннісних чинників у формуванні стабілізаційних механізмів / Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред. академіка НАН України Гейця В. М. та академіка НАН України Гриценка А. А.; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Електрон. дані. Київ, 2022. 302 с. Розділ 6. С. 101-124.

3. Бандура О.В. Вплив базових характеристик інформації на ефективність функціонування інформаційно-мережевої економіки. Розділ 14. // Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки : монографія / за ред. академіка НАН України А. А. Гриценка ; НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” ; ДННУ “Академія фінансового управління”. – К., 2021. – 736 c.

4. Бандура О.В. Інструменти стабілізаційного впливу на циклічну економічну динаміку. Розділ 9. // Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України : монографія / за ред. академіка НАН України Гейця В. М. та академіка НАН України Гриценка А. А. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – Київ, 2022. – 302 с. http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/Zagalnyj-mehanizm-ta-chynnyky-stabilizacii.pdf

5. Бойко О.М. Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. Ю. Сагер, канд. екон. наук, доц. Л. О. Сигиди. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 363 с. (Бойко О.М., Васюткіна Н.В. Досвід реалізації інноваційних маркетингових механізмів соціальної політики Євросоюзу та можливості його імплементації в Україні (п.7.5). – С. 343-355. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88684

6. Уманців Ю. М. Національна конкурентоспроможність у глобальному макроекономічному вимірі / Юрій Уманців // The formation and peculiarities of the implementation of the European Union’s Eastern policy : scientific monograph / [science eds.: T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn]. - Riga : Baltija Publishing, 2022. - Р. 258-273. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-224-1-19

7. Nebrat, V. V., Kurbet, O. P., & Bodnarchuk, T. L. (2022). Educational mobility in time of war: risks of human potential’s losses in Ukraine. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects. Publishing House “Baltija Publishing”. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-29

 

Підручники, навчальні посібники

1. Бугрова О. О. Актуальні питання підприємництва: семінари-дискусії з проблемних тем : навчальний посібник / О. О. Бугрова ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2022. - 104 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23980

 

Публікації /статті

Статті

1. Андрощук Г. О. Глобальний ландшафт патентовласників 2021 року // Інтелектуальна власність в Україні. – 2022 - №1 – С.4-9.

2. Андрощук Г. О. Креативна економіка – нова економічна епоха XXI ст. // Інтелектуальна власність в Україні. – 2022 - №1 – С.27-29.

3. Андрощук Г. О. Проблеми патентування винаходів, створених з використанням штучного інтелекту: доктрина і практика (Ч.1) // Теорія і практика інтелектуальної власності - 2022. № 2.-С.54-67. https://doi.org/10.33731/22022.259744

4. Андрощук Г.О. Винахід штучного інтелекту: хто винахідник? // Часопис Київського університету права • 2022/1. - С.293-298. http://kul.kiev.ua//images//A/Chasopis/CHAS22_1.pdf

5. Андрощук Г.О. Комерційна таємниця, як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю // Наука, технології, інновації. - 2022, № 2(22). - С.10-21. http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-02

6. Андрощук Г.О. Комерційна таємниця, як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю та США. (Частина2) // Наука, технології, інновації. - 2022, № 3. - С.13-25. http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-02

7. Андрощук Г.О. Технологічна безпека: прогнозні оцінки трендів у розвитку науки і технологій // Наука, технології, інновації. - 2022, № 1. - С. 69-80. https://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-1-10

8. Андрощук Г.О., Дорошенко О.Ф. Кодифікація права промислової власності Польщі: аналіз основних положень нового законопроекту // Теорія і практика інтелектуальної власності - 2022. № 4.-С.89-99. https://doi.org/10.33731/42022.265867

9. Андрощук Г.О., Работягова Л.І. Технології розпізнавання обличча: проблеми регулювання в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності - 2022. № 1.- С.66-77. https://doi.org/10.33731/12022.258192

10. Артьомова Т. І. Теорія вартості як надбання економічної науки: витоки політичної економії у широкому сенсі : [cтаття перша] / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. 2022. - № 3. - C. 29-44. - https://doi.org/10.15407/etet2022.03.029

11. Артьомова Т. І. Теорія вартості як надбання економічної науки: відновлення засад суспільної гармонії / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. - 2022. - № 4. - C. 30-52. https://doi.org/10.15407/etet2022.04.030

12. Бажал Ю. М. Інноваційна екосистема як чинник забезпечення прогресивних структурних змін в економіці / Бажал Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 3-9. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.3-9

13. Бандура О. В. Кількісні показники прямого контролю монополій на різних ієрархічних рівнях економічної системи / Олександр Бандура, Валерія Ткачова // Економічна теорія. 2022. - № 2. - С. 67-89. - https://doi.org/10.15407/etet2022.02.067

14. Бойко О. М. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах Київської області / Бойко Олена Миколаївна // Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. - 2022. - Т. 1, № 1. - [18] с. https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-1-3

15. Бойко О. М. Тенденції функціонування технологічних парків в світі та можливості імплементації в Україні в воєнний та повоєнний період / Бойко Олена Миколаївна // Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. - 2022. - Т. 1, № 2. - 18 c. https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-2-5

16. Бугров О.В., Бугрова О.О., Лук’янчук І.О. (2022). Страхування в системі управління ризиками компанії. Інвестиції: практика та досвід. № 1/2022, 41-47. https://doi.org/10.32702/23066814.2022.1.41

17. Курбет О. П. Київська школа політичної економії як об'єкт наукових досліджень / Курбет О. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 61-67. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.61-67

18. Курбет О. Перемога у війні за незалежність, побудова розвиненої економіки та соціальної держави: позитивний досвід Фінляндії для України. Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 55. http://ingedu.org.ua/?page_id=14

19. Курило І. О. Особливості відтворення населення в Україні напередодні широкомасштабного російського вторгнення / Курило Ірина Олексіївна // Економіка та суспільство. - 2022. - Вип. 42. - [6] с. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-41

20. Левін Р.Я., Яценко Г.Ю. Сприйняття життєвих цінностей українцями та іншими європейцями в контексті проблем інтеграції українських біженців у ЄС. Економіка України. 2022. № 10. С. 51–60. https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.051

21. Руженський М. М. Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення / Руженський М. М., Мельник О. М., Кульбачний С. В. // Вчені записки : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ, 2022. - Вип. 27 (2). - C. 55-65. https://doi.org/10.33111/vz_kneu.27.22.02.05.033.039

22. Скрипниченко М. І. Макроекономічні оцінки та прогнози повоєнного відновлення економіки України / Марія Скрипниченко // Економічна теорія. - 2022. - № 2. - С. 29-43. https://doi.org/10.15407/etet2022.02.029

23. Скрипниченко М. І. Оцінка втрат України від воєнного вторгнення РФ: макроекономічний вимір / [М. І. Скрипниченко] // Економіка і прогнозування. - 2022. - № 1. - С. 8-51. https://doi.org/10.15407/eip2022.01.008

24. Скрипниченко М. І. Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України / Марія Скрипниченко, Лідія Кузнєцова, Олександр Білоцерківець // Економіка і прогнозування. - 2022. - № 3. - C. 48-74. - https://doi.org/10.15407/eip2022.03.048

25. Супрун Н. А. Ресурси та механізми повоєнної відбудови Німеччини (1945-1962). Історія народного господарства та економічної думки України. 2022. Вип. 55.

26. Ткачова В. О. Kількісні показники монополії та проблеми їх застосування в антимонопольному регулюванні / Ткачова В. О., Бандура О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 101-106. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.101-106

27. Уманців Ю. М., Золіна Д. О. Макроекономічний вимір національної конкурентоспроможності за умов глобалізації. Економічна теорія та право. 2022. № 2. С. 47-71.

28. Bazhal, I. (2022). Innovation Policy to Solve Convergence Challenge for the Eastern European and Balkan Countries. In: Sklias, P., Polychronidou, P., Karasavvoglou, A., Pistikou, V., Apostolopoulos, N. (eds) Business Development and Economic Governance in Southeastern Europe. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05351-1_11

29. Bublyk Y. Gas futures as a factor of the Ukrainian capital market development / Yevhen Bublyk, Oleksandra Kurbet, Roman Yukhymets // Investment Management and Financial Innovations. - 2022. - Vol. 19, Issue 4. - P. 193-206. https://doi.org/10.21511/imfi.19(4).2022.16

30. Comparative analysis of labour markets in Ukraine, Armenia, Moldova, and Estonia: Institutional approach, 1995-2020 / Aliaksei Zhurauliou, Jordan Palomino, Olena Gulevych, László Vasa // Regional Statistics. - 2023. - Vol. 13, No. 1. - P. 149-166. https://doi.org/10.15196/RS130107

31. Creative staff as a factor of the enterprise's success / Ivanova N., Kucherenko D., Kuznetsova T., Rasulova A., Salimon O. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2022. - Vol. 3, Issue 44. - P. 243-250. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3712

32. Development of the conceptual model of implementation of the state strategy of communication with realization of European integration approaches / Olena Ovechkina, Lilya Mykhailyshyn, Olena Shevchenko, Vladyslava Shevchuk, Yurii Korovchuk, Oksana Kohut-Ferens // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - 2022. - Vol. 4, Issue 45. - P. 437-445. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3783

33. Digital technologies and their impact on economic and social spheres in Ukraine / H. Silakova, O. Solomka, I. Bila, O. Koliadych, V. Sanduhei // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2022. - Issue 6. - P. 135-141. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-6/135

34. Digital technologies and their impact on economic and social spheres in Ukraine / H. Silakova, O. Solomka, I. Bila, O. Koliadych, V. Sanduhei // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2022. - Issue 6. - P. 135-141. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-6/135

35. Hryhoriev H. Sovereign debt in a post-war period: endogenous opportunities and exogenous challenges for Ukraine / Hennadiy Hryhoriev // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 35-40. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.35-40

36. Innovation and investment development of entrepreneurship / Berdar M. M., Hatska L. P., Kot L. L., Yevtushevska O. V., Sapachuk Y. M. // International Journal of Agricultural Extension. - 2021. - Vol. 9, Special Issue 2. - P. 29-38. https://doi.org/10.33687/ijae.009.00.3959

37. Kerimov P. Quasi-Risk and Fraudulent Financing Models: The Case of Firms with Negative Equity in Ukraine / Pavlo Kerimov, Vladyslav Zymovets // Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania). - 2021. - Vol. 30 (8). - Р. 48-68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24772

38. Kurylo I. Tendencies of mortality and life expectancy in Ukraine before the russian full- scale military invasion. – Economy and Sociology, (1).-59-72 рр. https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-06

39. Paliienko T. Private label for innovation under the Covid-19 circumstances / Tetiana Paliienko // Journal L'Association 1901 "SEPIKE". Special Edition Ukraine. Part 2. - Frankfurt (Deutschland) ; Poitiers (France), Los Angeles (USA), 2022. - P. 75-80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24821

40. Policy measures for economic resilience of Visegrad Group and Ukraine during the pandemic / Alina Boiko, Yurii Umantsiv, Ivan Cherlenjak, Volodymyr Prikhodko, Diana Shkuropadska // Problems and Perspectives in Management. - 2022. - Vol. 20, Issue 2. - Р. 71-83. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20(2).2022.07

41. Realities and effectiveness of the Ukrainian banking system / Korol M., Bazhenova O., Korol І., Starchenko G., Bazhenov V., Banna O. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - 2022. - Т. 3, № 44. - P. 16-29. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3766

42. Slukhai S. Economic Performance and Political Choice in Ukraine / Sergii Slukhai, Nataliia Slukhai, Olena Bazhenova // Ekonomika. - 2022. - Vol. 101(1). - Р. 102-124. https://doi.org/10.15388/Ekon.2022.101.1.6

43. The Banking system of the UK: analysis and modelling / Korol M., Bazhenova О., Korol I., Bazhenov V., Yarmolenko Y., Vasylets N. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - 2022. - № 6 (41). - P. 43-55. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251390

 

Матеріали конференцій

1. Артьомова Т. І. Зміни відносин власності під впливом глобально-локальних викликів: пошук нових методологічних підходів / Артьомова Т. І. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2022) : матеріали науково-практичної конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр "Інноваційна лабораторія" НаУКМА. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 4-8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24515

2. Артьомова Т. І. Зміни економічних відносин внаслідок військового стану в Україні та перспективи повоєнного відновлення / Артьомова Тетяна // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : proceedings of II International Scientific and Practical Conference Munich, Germany 6-8 November 2022 / ed. Komarytskyy M. L.. - Munich : MDPC Publishing, 2022. - P. 483-488. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24730

3. Артьомова Т. І. Підприємництво як генератор нової реальності // Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Том 1 (м. Херсон, 20 квітня 2022 р.). Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2022. 244 с. С. 65–68.

4. Артьомова Т. І. Суперечлива єдність процесів глобалізації та локалізації як середовище перетворення прав і відносин власності / Артьомова Т. І. // Глобалізаційні виклики сьогодення : збірка наукових праць міжнародного науково-практичного семінару, м. Київ, 19 травня 2022 р. / [редкол.: О. О. Борзенко (відп. ред.) та ін.] ; НАН

України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - Київ, 2022. - C. 22-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24720

5. Бажал Ю. М. Актуальність ноосферного імперативу інноваційних трансформацій української економіки / Юрій Бажал // Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії, та оновлення місця України у світовому просторі / наук. ред. В. Юрчишин. - Київ : Центр Разумкова, 2022. - С. 69-74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24811

6. Біла І. С. Використання креативних практик в економічній освіті як фактор підвищення її якості / Біла І. С. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2022) : матеріали науково-практичної конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр "Інноваційна лабораторія" НаУКМА. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 10-13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24517

7. Боднарчук Т. Л. Загрози соціогуманітарному розвитку в умовах повномасштабної війни в Україні / Боднарчук Т. Л., Курбет О. П. // Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: І. О. Дегтярьова та ін.] ; ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України. - Київ : ДЗВО "УМО" НАПН України, 2022. - T. 2. - С. 99-102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24812

8. Бугрова О. О. Оцінювання впливу інжинірингу вартості на ефективність проєкту / Бугрова О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2022) : матеріали науково-практичної конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр "Інноваційна лабораторія" НаУКМА. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 13-15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24518

9. Гулевич О. Ю. Інституціональні проблеми дуальної освіти в Україні / Олена Гулевич // Інноваційна професійна освіта. Випуск 1 (2). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.) / за ред. В. О. Радкевич ; Інститут професійної освіти НАПН України. - Київ : ІПО НАПН України, 2022. - С. 70-72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24819

10. Мірошниченко В. В. Регіональні проблеми повоєнного відновлення господарства України / Мірошниченко В. В., Тьорло В. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2022) : матеріали науково-практичної конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр "Інноваційна лабораторія" НаУКМА. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 21-22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24522

11. Морозов І. Р., Артьомова Т. І. Мотиваційна система на підприємстві // Глобальні та національні тенденції в галузі наук про життя: збірник наукових праць. Ніжин: НДУ Гоголя, 2022. 270 c. C. 117-120.

12. Супрун Н. А. Корпоративна соціальна відповідальність як аксіологічний чинник суспільного прогресу. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім.В.Гнатюка. Ред. кол.: Морська Н. Л., Литвин Л. М., Поперечна Г. А. Тернопіль : Вектор, 2022. 454 с.

13. Супрун Н. А. Повоєнна відбудова економіки: історичний досвід та актуальні завдання для України. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 2 К. : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 181-185. a href="https://lib.iitta.gov.ua/730934/1/Збірник%20тез_Том%20ІІ.pdf" target="_blan" rel="noopener">https://lib.i"tta.gov.ua/730934/1/Збірник%20тез_Том%20ІІ.pdf

14. Шевченко О. О. Соціальна безпека України: загрози та шляхи забезпечення / Шевченко О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2022) : матеріали науково-практичної конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр "Інноваційна лабораторія" НаУКМА. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 28-30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24531

15. Яценко Г. Ю. Активізація підприємницького потенціалу для подолання в Україні наслідків російського вторгнення / Science and practice: implementation to modern society: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції Наука і практика: реалізація до сучасного суспільства, 6-8 травня 2022 р., м. Манчестер, Велика Британія. С.28–33. https://interconf.top/dcuments/2022.05.6-8.pdf

16. Bazhal, Iurii. (2022). Innovation ecosystems and structural change in the Eastern European and Balkan countries. The book of abstracts - 14th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries (EBEEC 2022), Florence, Italy, May 20-22, 2022. PROPOBOS Publications. – 126 p. – P. 93.

17. Bazhal, Iurii. (2022). The new finance paradigm for innovation structural policy in current crises. EAEPE 2022 Online Proceedings of The 34th Annual EAEPE Conference 2022, 7-9 September 2022, Naples, Italy. https://eaepe.org/?page=events&side=annual_conference&sub=eaepe_2022_online_proceedings

18. Kurbet O. Academic Mobility: New Opportunities and Threats for the National Economy. Book of abstracts of The 1st Virtual International Conference on Sustainable Education SEVIC 2020 (December 11–13, 2020). Ivano-Frankivsk, 2021. P.65-67.

19. Sergii Slukhai, Nataliia Slukhai, Olena Bazhenova. Does Economy Affect Political Choice? Evidence from Ukraine. Abstracts Book of International Korkut Ata Scientific Researches Conference, Osmaniye Korkut Ata University / Editors Dr. Ahmet Kardaşlar, Dr. Faruk MİKE/ June 28-30, 2022 / Osmaniye. https://www.korkutataconference.org/_files/ugd/614b1f_a118d65ef71a4657b124cee7736884a7.pdf

20. Zakharii Varnalii, Oksana Cheberyako, Olena Bazhenova, Nataliia Miedviedkova, Nataliia Plieshakova. Formation of Ukrainian state policy for ensuring human social security under the war. 12th International Scientific Conference „Business and Management 2022", pp. 937-945. https://doi.org/10.3846/bm.2022.833

 

Інше

1. Баженова О. В. Талони на їжу. Про що насправді йдеться. Портал Finance.ua. https://finance.ua/ua/saving/talony-na-edu?fbclid=IwAR3cd_AEgLOkBDC2zdzQF6r8ebv80CjqxEiHPJFnS0kUcruWxa1W5OUg_Zk

2. Небрат В.В., Супрун Н.А., Дідківська Л., Сливка Т., Гордіца К.А, Горін Н.О., Курбет О.П. Розділ 3.3. Структурні реформи і регуляторні заходи уряду для відбудови економіки та її реконструкції. Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України: наукова доповідь / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2022. C. 69-89.

3. Heyets V., Skrypnychenko M. The Ukraine’s economy forecast for period 2022-2024 / Eastern Europe Consensus Forecast. London, United Kingdom, 2022 (# 1-12). https://www.consensuseconomics.com

 

ЄКТС